محصولات

محصولات فاباموتور شامل سه دسته نیروگاهی (موتورهای گازسوز و دیزلی)، لوکوموتیو و دامپ تراک هستند.